Knygos pigiau

Didysis lietuvių-anglų kalbų žodynas

Apie 100 000 žodžių ir posakių. Šis dvikalbis žodynas skirtas vertėjams, mokslininkams, įvairių mokslo ir veiklos sričių specialistams, mokytojams, studentams ir visiems, kas savo darbe susiduria su anglų kalba. Didelė žodyno apimtis (apie 100 000 lietuviškų žodžių ir posakių) leidžia tikėtis, kad jis tenkins įvairių mūsų visuomenės sluoksnių poreikius. PRATARMĖPRATARMĖ Šis dvikalbis žodynas skirtas vertėjams, mokslininkams, įvairių mokslo ir veiklos sričių specialistams, mokytojams, studentams ir visiems, kas savo darbe susiduria su anglų kalba. Didelė žodyno apimtis (apie 100 000 lietuviškų žodžių ir posakių) leidžia tikėtis, kad jis tenkins įvairių mūsų visuomenės sluoksnių poreikius. Be to, šiuo žodynu galės sėkmingai naudotis ir asmenys, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių yra primiršę savo gimtąją lietuvių kalbą, ar asmenys, kalbantys angliškai, bet norintys susipažinti su lietuvių kalba, mokytis jos. Todėl, šalia gausios medžiagos apie angliškus žodžius, jame pateikta daug in­formacijos apie lietuvių kalbos žodžius. Jie sukirčiuoti, žodyno straipsnyje pateiktos kai kurios jų gra­matinės formos, gramatinės ypatybės žymimos angliškais žyminiais. II ir 111 žodyno skyriuose angliškai aprašytos lietuviškų žodžių gramatinės ir fonetinės charakteristikos. Dauguma žodyne vartojamų ter­minų bei antraščių pavadinimai pateikiami lygiagrečiai anglų ir lietuvių kalbomis. Prieš naudojantis žodynu, rekomenduojame susipažinti su žodyno II—VI skyriais ir ypač su "Žodyno sandara". Autorius reiškia padėką šio žodyno redaktorei dr. Elenai Stasiulevičiūtei, ne tik kruopščiai reda­gavusiai, bet ir papildžiusiai rankraštį lietuviškų žodžių angliškais atitikmenimis bei jų vartojimo pavyz­džiais. Dėkingas "Žodyno" leidyklos direktorei Gražinai Jakubauskienei, kruopščiajai Aušrai Matei-kienei už didelės apimties, sudėtingos struktūros rankraščio parengimą spaudai ir jo išleidimą. Autoriui malonu padėkoti dr. Ritai Šepetytei, sutikusiai perskaityti pluoštą žodyno rankraščio bei visus kitus jo skyrius ir davusiai gerų pasiūlymų ir patarimų. PREFACEPREFACE The Lithuanian-English Dictionary aims to serve the needs of a wide range of dictionary users -translators, scolars, experts in various branches of science and human activities, teachers and students. The dictionary comprises approximately 100,000 entries, so that it can hopefully satisfy the needs of above mentioned groups of users. We hope too that it may be helpful to persons who for some rea-son or other need to refresh their native Lithuanian speech or English-speakers, who wish to get ac-quainted with Lithuanian and/or learn it. VVith this aim in view the dictionary supplies a large amount of information about Lithuanian words – they are accentuated and their grammatical peculiarities are coded by English abbreviations in the entry. Besides, in Sections IV and VI of the dictionary grammati­cal and phonetical characteristics of Lithuanian words are described in English. Most linguistic terms and headings are parallelly written in Lithuanian and in English. Before using the dictionary one should get acquainted vvith Sections II-VI and especially with "Guide to the Dictionary". The author is most grateful to the editor Dr. Elena Stasiulevičiūtė for her skilful editorship. Apart from editing, she added a number of English equivalents to Lithuanian Leadvvords and supplied illus-trations for their usage. Thanks are due to the "Žodynas" publisher's head Gražina Jakubauskienė and the diligent Aušra Mateikienė for a rather speedy publication of the dictionary. The author's pleasure is to express his gratitude to Dr. Rita Šepetytė, who got acquainted with all sections of the dictionary (including a portion of the dictionary itself), for sound suggestions and competent advice.

ISBN: 9986465729
Išleidimo metai: 2006
Puslapiai: 1292
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 14.20 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt