• Knygų naujienos

  Aplinkos apsauga

  Vadovėlyje pateikiama žinių apie bendrąją ekologiją, žmogaus įtaką aplinkai, biologinę įvairovę, kraštovaizdį, aplinkos etiką ir švietimą. Nagrinėjami ekosferos komponentai: atmosfera, hidrosfera, litosfera. Pateikiama informacija apie jų taršą, taršos šaltinius, jos sklaidos modeliavimo principus bei poveikį aplinkai ir žmogui. Pateikiama socialinių ir teisinių žinių: kaip aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai, vadyba ir darnioji aplinkosaugos plėtra. Siekiama, kad aplinkos apsaugos specialistai dalykiškai suprastų aplinkoje vykstančius procesus, teršalų sklaidą aplinkoje, jų poveikį aplinkai ir žmogui, būtų įgyti žinių, reikalingų teršalų kontrolei vykdyti, aplinkos procesams modeliuoti, aplinkosaugos technologijoms projektuoti bei diegti Lietuvos ūkyje.Prekinis ženklas: VGTU leidykla „Technika“

 • Knygų naujienos

  Uogos

  Knygoje aprašomi pagrindiniai Lietuvoje natūraliai augantys ir auginami uoginiai augalai, uogų maistinės bei vaistinės savybės, naudojimas – uogienių, džemų, gėrimų ir įvairių patiekalų su uogomis paruošimo būdai, vartojimo tradicijos.Prekinis ženklas: Lututė

 • Knygų naujienos

  Europos Sąjungos aplinkos politika

  Vadovėlyje apžvelgta Europos Sąjungos aplinkos politikos raida, jos poveikis Lietuvos aplinkos politikos raidai, tarptautinio bendradarbiavimo svarba sprendžiant pagrindines sveikos ir saugios aplinkos išsaugojimo problemas darnaus vystymosi strategijos kontekste. Išnagrinėtos konkrčios Europos Sąjungos aplinkos valdymo kryptys ir tendencijos: vandens apsaugos, atmosferos taršos, atliekų tvarkymo, biologinės įvairovės išsaugojimo, cheminių medžiagų, triukšmo, pramonės taršos kontrolės, branduolinės ir radiacinės saugos srityse, horizontalieji teisės aktai, visuomenės informavimo ir švietimo problemos. Vadovėlis skirtas viešojo administravimo spevialistams ir aukštųjų mokyklų studentams.Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras

 • Knygų naujienos

  Lietuvos gamta. Saugomos teritorijos

  Knygoje pateikiama informacija apie Lietuvoje esančius valstybės ir savivaldybių saugomus draustinius, gamtos paminklus bei gamtos paveldo objektus, rezervatus, nacionalinius ir regioninius parkus. Aprašomi rajonų ir savivaldybių geografiniai bei gamtiniai ypatumai, vertingiausios nesaugomos teritorijos. Tekstinė medžiaga gausiai iliustruota nuotraukomis ir schemomis.Prekinis ženklas: Lututė

 • Knygų naujienos

  Taislius augyminis I–223 (+ CD)

  Šia knyga pradedamas skelbti originalia rašyba žemaitiškai parašytas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) botanikos veikalo „Taislius augyminis“ („Augalų sistema“)* rankraštis. Knygoje spausdinamas I–223 psl. rankraščio, saugomo Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (f. 124 – 7), perrašas, o pridedamoje kompaktinėje plokštelėje skaitytojai ras skelbiamos rankraščio dalies faksimilę. Tai pirmas autentiška rašyba publikuojamas J. Pabrėžos rankraštis.       Pirmojoje Taisliaus augyminio dalyje skelbiamas jo įvadas (Prajows) (I–LXI), 17 lentelių su piešiniais ir 1–223 J. Pabrėžos ranka numeruoti puslapiai. Juose aprašytos 5 augalų gaujos (klasės). Kadangi tai tik dalis rankraščio, atsisakyta pavardžių, vietų vardų ir kitų rodyklių. Jos turėtų būti išleistos arba atskiru leidiniu, arba paskutinės rankraščio dalies publikacijos pabaigoje. Ten turėtų būti ir J.…

 • Knygų naujienos

  Bičių motinėlių auginimas ir atranka

  Bičių šeima – tai vieningas, nuolatos atsinaujinantis organizmas, kuriame svarbiausia yra bičių motinėlė. Ji – kiekvieno bičių šeimos nario ir visos bičių šeimos pradininkė ir tęsėja.Motinėlė nulemia ir visos bičių šeimos kokybę – kokia motina, tokia ir bičių šeima.Prekinis ženklas: Technologija

 • Knygų naujienos

  Paukščiai

  Knygoje pateikiama per 90 dažniausių ir būdingiausių mūsų krašto paukščių, taip pat antra tiek artimų ir giminingų rūšių. Trumpai aprašoma jų išvaizda, gyvenimo būdo ypatybės, gyvenamos vietos ir tie požymiai, pagal kuriuos šiuos paukščius galima pažinti.Prekinis ženklas: Lututė

 • Knygų naujienos

  Biologija. Vadovėlis XI-XII klasei. Homeostazė ir organizmo valdymas. Žmogaus sveikata

  Tai vienas pirmųjų lietuvių autorių biologijos vadovėlių XI–XII klasei, leidžiamų keturiomis atskiromis knygomis. Pirmosios dvi Homeostazė ir organizmo valdymas. Žmogaus sveikata ir Biologija. Ląstelė – gyvybės pagrindas. Medžiagų apykaita ir pernaša pasirodys 2012 metais, o kitas dvi – Organizmų genetika ir genų inžinerija ir Evoliucija. Ekologija – numatoma išleisti vėliau. Vadovėliai parengti remiantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis (Gamtamokslinis ugdymas) ir Biologijos brandos egzamino programa. Jie skiriami mokiniams, kurie renkasi ir bendrąjį, ir išplėstinį biologijos kursą. Rašydami vadovėlius, autoriai stengėsi aprėpti ne tik visus bendrosiose programose aprašytus pasiekimus, bet ir skirti daugiau dėmesio taikomiesiems ir problemų sprendimo gebėjimams ugdyti. Vadovėliai gausiai iliustruoti kokybiškais paveikslais, nuotraukomis, schemomis, grafikais. Informatyvios iliustracijos ne tik…