• Knygų naujienos

  Neris ir jos krantai: hidrografiniu, istoriniu, archeologiniu ir etnografiniu požiūriu

  Tai antroji Konstantino Tiškevičiaus (1806-1868) knygos laida lietuvių kalba. Nuo pirmosios knygos laidos lietuvių kalba ši skiriasi ne tik nauju teksto interpretavimu ir komentavimu. Lietuvos skaitytojui bus pateiktas visas knygos tekstas, taip pat paskutinioji, 24-oji dalis: neapsiribota tik lietuvių kalba kelionėje užrašytomis dainomis. Pirmą kartą aprašytos ir visos 73 leidinio iliustracijos, nustatyti ne tik jų dailininkų, bet ir Dresdene dirbusių ksilografų vardai. Pirmą kartą knygoje išspausdinti ir unikalūs priedai – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi Tiškevičiaus ir jo pagalbininkų parengti Neries aukštupio ir jos rėvų žemėlapiai.Prekinis ženklas: Išmintis

 • Knygų naujienos

  Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV–XX a.

  Šioje knygoje pirmą kartą nuodugniai tyrinėjamos Vilniuje 1341, 1369 m. ir Moldavijos mieste Serete 1378 m. įvykusios pranciškonų kankinystės bei atskleidžiama spalvingais faktais praturtinta pranciškonų kankinių gerbimo Lietuvoje istorija. Kokią reikšmę turėjo XIII–XV a. pranciškonų misijos Lietuvai tampant krikščioniška šalimi? Koks tikrovės ir legendos santykis pasakojimuose apie Vilniaus kankinius pranciškonus? Kokios prasmės glūdi legendoje apie pranciškonų kankinius? Kaip buvo puoselėjamas kankinių atminimas ir kaip jis susijęs su Vilniaus pranciškonų konventualų bei bonifratrų bažnyčiomis ir Trijų kryžių kalnu? Kodėl ir kada Vilniaus pranciškonų kankinių kultas, taip ir nesulaukęs oficialaus patvirtinimo, išblėso? Knygoje originalo kalbomis drauge su vertimu į lietuvių kalbą skelbiami svarbiausi šaltiniai apie Vilniaus pranciškonų kankinystes ir vėlesnes pastangas puoselėti Vilniaus pranciškonų kankinių…

 • Knygų naujienos

  Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje

  Ši knyga – Lietuvos ir Lenkijos istorikų, dailėtyrininkų bei knygotyrininkų bendro darbo vaisius. Juo norima priminti, kokia sena benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, kaip glaudžiai susijusi su mūsų šalies dvasiniu ir kultūriniu paveldu: pirmi benediktinų vienuolių žingsniai Lietuvoje sutampa su Lietuvos vardo paminėjimu 1009 metais. Apie benediktiniškąją kultūrą tebebyloja bažnyčios Kražiuose ir Pivašiūnuose, vienuolynų ansambliai Vilniuje (Šv. Kotrynos), Kaune (Šv. Mikalojaus), Pažaislyje bei Senuosiuose Trakuose, kur 1405 metais Vytautui įsteigus pirmąjį vienuolyną ir užsimezgė benediktinų istorija.  Čia pirmąsyk taip sistemingai pristatomas benediktiniškas dailės ir architektūros paveldas; pirmą kartą išsamiai prabylama apie vienuolinio gyvenimo kasdienybę, benediktinų vienuolių vaidmenį visuomenės gyvenime, atskirų vienuolynų ir jų socialinių ryšių istoriją bei moderniojo nacionalizmo skverbimąsi į kontempliatyvios…

 • Knygų naujienos

  Socializmas – pasaulinis istorijos reiškinys

  Socializmas, kurį vyresnioji karta dar gerai prisimena, asocijuojasi su bendrabučiais, amžinomis eilėmis prie parduotuvių, su įvairiomis protekcijomis, pažintimis, norint kažką įsigyti. Tada trūko visko, tačiau ir turint pakankamai rublių, negalėjai įsigyti būtiniausių dalykų, kadangi egzistavo antri „tikresni“ pinigai – talonai patalynei, kilimams, baldams, automobiliams… viskam. Beje, talonais už darbą nemokėjo – juos skirdavo „geradėjai“, kurie geriau už mus žinojo ko ir kam reikia. Nejaugi jau tai pamiršote.  Prekinis ženklas: Diemedis

 • Knygų naujienos

  Lietuvos istorijos metraštis 2008 (1)

  Metraštyje skelbiami svarbiausi 2008 metų pirmojo pusmečioLietuvos istorikų darbai, istorijos šaltinių publikacijos, naujausių istorijos knygų recenzijos, anotacijos bei aptariamos mokslinės konferencijos.Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla

 • Knygų naujienos

  Krikščioniškoji demokratija nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940). Politinė galia ir jos ribos

  Nepriklausomoje 1918-1940 m. Lietuvoje vyravo tradicija politines partija ar organizacijas skirstyti į ”katalikiškas” ir ”nekatalikiškas”. Prie katalikiškų priskirti krikščionys demokratai, o nekatalikiškomis buvo laikomos visos kitos Lietuvos partijos ir sąjungos, iš kurių įtakingiausios buvo tautininkai, valstiečiai liaudininkai ir socialdemokratai. Nors šiose partijos buvo nemažai tikinčiųjų, net ir dvasininkų, tačiau krikščionių demokratų lyderiai ir dalis dvasininkų Lietuvos visuomenei mėgino įteigti, kad kitas Lietuvos partijas remia ir joms priklauso ”kitokie” piliečiai, kurie ”nėra tokie tikri katalikai” ir todėl ”ne tokie tikri patriotai”. Tokia nuostata kūrė specifinį politinį klimatą šalyje, kai partijos išgyventos politinės sėkmės ir nesėkmės turėjo tapti ir tikinčiųjų ar net Bažnyčios sėkmėmis bei nesėkmėmis. Knygoje keliama hipotezė, kad galbūt Lietuvos politinio spektro skirstymas remiantis ne tik ideologiniu, bet ir religiniu principu…

 • Knygų naujienos

  Žydų šimtmetis. Žydai šiuolaikiniame pasaulyje

  Yuri Slezkine (Jurijus Sliozkinas) (g. 1956) – Kalifornijos universiteto (Berklyje) istorijos profesorius. Maskvos universitete baigė rusų kalbos ir literatūros studijas, dirbo vertėju Mozambike ir Portugalijoje. Nuo 1983 m. gyvena JAV. Tarp jo išleistų knygų – studija apie šiaurės Rusijos tautas, apie Sibiro mitą rusų kultūroje.Ši knyga (vadinama „interpretacinės istorijos šedevru“) prasideda drąsiu pareiškimu: modernioji epocha yra žydų epocha, ir tam tikra prasme visi mes esame žydai. Žinoma, tai sakoma perkeltine prasme, bet įtikinamai aiškinama, kad gyventi šių laikų pasaulyje žydai prisitaikę geriau negu dauguma kitų grupių. Tradicinėse visuomenėse žydai sudarydavo ypatingą, išsiskiriančią mažumą. Tokių verslių, daugiausia paslaugas teikiančių mažumų buvo (ir yra) visuose žemynuose. Paprastai tariant, tai tokios religinės arba tautinės…

 • Knygų naujienos

  The Heraldry of Lithuania

  ”Lithuanian Heraldry” is an original report of the twenty years of activity of the Lithuanian Heraldry Commission covering the period 1987-2007. Apart from the symbols of the state – the coat of arms, flags of the State, of the nation and of the President of the Republic of Lithuania, and the national anthem, here the reader will find the coats of arms of all ten counties of Lithuania, of six regional municipalities and of 251 cities and towns with their histories. In addition to colour drawings of the coats of arms, this book includes colour designs of the flags of the counties, regional municipalities, cities and towns, and other original…

 • Knygų naujienos

  Lietuva ir Lenkija bendroje valstybėje

  Parodos „Lietuva ir Lenkija bendroje valstybėje“ kataloge publikuojami abiejų tautų bendrabūvį atspindintys šaltiniai iš heraldikos, istorijos, teisės ir istorinės publicistikos sričių. Ypatingas dėmesys skiriamas valdovų bei iškilių istorinių asmenybių ikonografijai. Leidinio tikslas – permąstyti aktualius lenkų ir lietuvių santykius iš laiko perspektyvos ir skatinti tautų tolerancijos idėją.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Senojo Vilniaus universiteto matematikos istorija: Jėzuitų kolegija (1570–1579), Vilniaus universitetas (1579–1832)

  Senojo Vilniaus universiteto matematikos istorija gana plačiai aprašyta lenkiškoje istoriografijoje. Gerokai kukliau atrodo lietuviška istoriografija apie senojo Vilniaus universiteto matematiką. Ko siekėme rašydami šią knygą? Visų pirma, pasirodžius naujos medžiagos, taip pat atidžiai peržiūrėjus bibliografinius leidinius ir archyvinę medžiagą, atsižvelgiant į dalykinį ir istorinį kontekstą, pla­čiau ir išsamiau pateikti senojo Vilniaus universiteto matematikos istoriją. Svar­biu uždaviniu laikėme parengti matematikos dėstytojų ir profesorių biogramas, taip pat aprašyti jų palikimą. Stengėmės, kad bibliografinė medžiaga pagelbėtų būsimiems tyrinėtojams ieškoti žinių apie juos. Tikimės, kad knyga sudomins ne tik matematikus, bet ir plačiąją visuomenę.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla