• Knygų naujienos

  Riešutas. Papildomos matematikos užduotys IV klasei. 1-asis sąsiuvinis

  „Šok“ serijos matematikos vadovėlio komplekto IV klasei dalis.   Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis • Papildomos užduotys.1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis • Mokytojo knyga I, II ir III dalis (R. Rugelienė) • Testai (R. Rugelienė).   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Skaičių šalis. Matematika I klasei. 2-oji knyga

   Matematikos vadovėlis SKAIČIŲ ŠALIS parengtas atsižvelgiant į naujas Bendrąsias programas. Pakeistos kai kurios užduotys, iliustracijos. Dalis uždavinių palengvinti iškeliant tarpinį klausimą. Dviveiksmių užduočių liko nedaug, jos daugiausia skiriamos stipresniems mokiniams.Pataisytame vadovėlyje užduotys dar geriau priderintos mokyti diferencijuotai. Sudaryta palanki galimybė patiems mokiniams pasirinkti darbo pobūdį, diskutuoti, dirbti poromis arba didesnėmis grupėmis. Yra nemaža pamąstyti skirtų klausimų, nebaigtų teiginių diskusijoms plėtoti.Vadovėlį sudaro dvi knygos. Pirmojoje knygoje vengiama žodinio teksto. Kol ne visi mokiniai moka skaityti, užduotys pateikiamos paveikslėliais ir skaitmenimis. Smulkesniu šriftu parašytas tekstas skiriamas mokytojui, kad jis lengviau suvoktų pamokos temą ir tikslus.Prie vadovėlio leidžiami du nauji pratybų sąsiuviniai. Jie taip pat pertvarkyti pagal atnaujintas programas.SKAIČIŲ ŠALIES komplektą I klasei…

 • Knygų naujienos

  Орешек. Учебник по математике для 1 класса. Книга 1 (ŠOK)

  Matematikos mokomųjų priemonių komplekto „Riešutas“ I klasei tikslas – ugdyti vaiko matematinį mąstymą, protines galias, skatinant bendradarbiauti, ieškoti, atrasti.Prasmingos, mokymąsi skatinančios matematinės užduotys padeda geriau suprasti matematines sąvokas ir procedūras, suvokti, kaip tai susiję, taikyti įgytas žinias. Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Kiekvienos atlankos kairėje pusėje – lazdyno krūmas, kuriame sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos veikla.Kiekvienoje atlankoje numatoma galimybė diferencijuoti mokymą: atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodų poreikių vaikus pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys.Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, nes šio amžiaus vaikų mąstymas dar labai konkretus, remiasi vaizdiniais. Kiekvienos temos mokymas pradedamas aptariant artimiausią vaiko aplinką, dalijantis įgyta patirtimi ir išgyvenimais. Tik tada vaikams skiriamas savarankiškas darbas, darbas grupėje. Pateikiama medžiaga skatina…

 • Knygų naujienos

  Matematika gimnazijų 1 klasei.1-oji knyga

  Naujas matematikos vadovėlis skiriamas gimnazijų I klasės mokiniams, besimokantiems matematikos pagal bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo IX–X klasių matematikos programą ir ketinantiems XI–XII klasėse pasirinkti išplėstinį matematikos mokymosi kursą.Autoriai siūlo vadovėlį, kuris atitinka naują dėstomo dalyko turinį ir gimnazijose besimokančių mokinių poreikius. Naujajame vadovėlyje rasite ir įvairių matematikos mokymosi metodikų.Vadovėlio teorinė medžiaga papildyta keliomis bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo IX–X klasių matematikos programos 2007 m. projekte nepaminėtomis temomis. Didelis dėmesys skiriamas bendruosius ir dalykinius gebėjimus ugdantiems uždaviniams:užduotys faktams ir naujoms procedūroms tiesiogiai taikyti;užduotys, reikalaujančios supratimo, analizės ir sintezės, taikant žinias sudėtingesnėse situacijose;užduotys, reikalaujančios nestandartinio, netradicinio, originalaus mąstymo gebėjimų;užduotys, ugdančios matematinio komunikavimo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis gebėjimus;užduotys, skatinančios domėjimąsi matematika.Šio vadovėlio…

 • Knygų naujienos

  Orzeszek. Podręcznik matematyki dla klasy I. Książka pierwsza (ŠOK)

  Matematikos mokomųjų priemonių komplekto „Riešutas“ I klasei tikslas – ugdyti vaiko matematinį mąstymą, protines galias, skatinant bendradarbiauti, ieškoti, atrasti.Prasmingos, mokymąsi skatinančios matematinės užduotys padeda geriau suprasti matematines sąvokas ir procedūras, suvokti, kaip tai susiję, taikyti įgytas žinias. Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Kiekvienos atlankos kairėje pusėje – lazdyno krūmas, kuriame sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos veikla.Kiekvienoje atlankoje numatoma galimybė diferencijuoti mokymą: atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodų poreikių vaikus pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys.Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, nes šio amžiaus vaikų mąstymas dar labai konkretus, remiasi vaizdiniais. Kiekvienos temos mokymas pradedamas aptariant artimiausią vaiko aplinką, dalijantis įgyta patirtimi ir išgyvenimais. Tik tada vaikams skiriamas savarankiškas darbas, darbas grupėje. Pateikiama medžiaga skatina…

 • Knygų naujienos

  Matematika. Vadovėlis IV klasei. 1-oji knyga

  Matematikos“ vadovėlio komplektą IV klasei sudaro: vadovėliai – 3 knygos; pratybų sąsiuviniai – 3 dalys;  testai       Rengiant IV klasės „Matematikos“ vadovėlį buvo laikomasi tokių pat principų ir struktūros, kaip ir rengiant I–III klasių vadovėlius. Vadovėlio turinys atitinka Bendrųjų programų reikalavimus, dera su žemesnių klasių matematikos vadovėliais ir užtikrina mokymosi tęstinumą V klasėje. Bendrosiose programose pateiktą matematikos turinį autoriai stengėsi įgyvendinti kūrybiškai, parinkdami su realiomis situacijomis susijusias užduotis. Medžiaga išdėstyta taip, kad didžiausias dėmesys tektų pagrindinėms (skaičiavimų) temoms, o kitos būtų prasmingai į jas integruotos. Be to, vadovėlio turinys buvo derintas su kitų mokomųjų dalykų programomis ir vadovėliais. Naujos temos pateiktos taip, kad mokiniai jas aiškintųsi tardamiesi ir remdamiesi turimomis žiniomis. Savo samprotavimus…

 • Knygų naujienos

  Riešutas. Matematika I klasei. 3-oji knyga

  Serijos ŠOK matematikos vadovėlio komplekto RIEŠUTAS trečioji knyga.Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Kiekvienos atlankos kairėje pusėje — lazdyno krūmas, kuriame sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos veikla. Kiekvienoje atlankoje numatyta galimybė diferencijuoti mokymą: atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodų poreikių mokinius pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys.Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, nes pirmokų mąstymas dar labai konkretus, paremtas vaizdiniais. Kiekvienos temos mokymas pradedamas aptariant artimiausią vaiko aplinką, dalijantis jo įgyta patirtimi ir išgyvenimais. Tik paskui mokiniams skiriamas savarankiškas darbas, darbas grupėje. Pateikiama medžiaga skatina vaikus fantazuoti, savarankiškai ieškoti užduoties atlikimo būdų, daryti išvadas pasakojant bei klausant kitų, padėti, paaiškinti silpnesniems, aktyviai dirbti pamokoje pasitelkiant visus pojūčius, judėjimą. Vadovėlyje siūlomos apibendrinamosios pamokos — riešutėlių derlius…

 • Knygų naujienos

  Formulė. Matematika VI klasei. 1-oji knyga

  FORMULĖ – tęstinis mokomasis komplektas, skiriamas matematikai mokytis VI klasėje. Jame įgyvendinama naujausia matematikos ugdymo programa, ŠOK serijos vadovėliams būdingi principai ir autorių idėjos. FORMULĖS vadovėlį sudaro dvi knygos. Kiekvienoje knygoje yra penki skyriai, skyrių apibendrinimai ir trijų lygių kartojimo uždaviniai. Kiekvienos knygos gale pateikiami kartojimo uždavinių atsakymai, matematikos terminų žodynėlis. Visų kitų vadovėlio uždavinių atsakymai yra mokytojo knygose. ŠOK serijos vadovėlius jungiančios projektinių darbų temos trumpai pristatomos jau pirmos knygos įvade. Čia apibūdinama ir vadovėlio sandara (ji analogiška V klasės vadovėliui FORMULĖ), pateikiami nurodymai, kaip naudotis vadovėliu. Vadovėlyje yra daug užduočių, kurios skatina mokinius bendrauti, nuosekliai lavina jų matematinį mąstymą ir problemoms spręsti būtinus gebėjimus. Vadovėlyje daug dėmesio skiriama tam, kad…