• Knygų naujienos

  Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai

  Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros mokslininkų kolektyvo kartu su kolegomis parengtame pirmajame originaliame vadovėlyje „Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai“, derinant empirinę lietuvišką ir užsienio teorinę patirtį, sukaupta gausi mokslinė teorinė, metodinė ir praktinė informacija. Vadovėlio medžiaga išdėstyta dviejose dalyse, kurios jungia svarbiausius specialybinius socialinio darbo bakalauro studijų programos dalykus: I – „Socialinio darbo profesinė veikla ir metodai“ ir II – „Socialinis darbas su klientų grupėmis“ dalyse analizuojamos žinios ir vertybės, metodai ir įgūdžiai, praktika ir mokėjimai, pristatoma tyrimų, atliktų Lietuvoje, statistika ir duomenys. Knyga skirta Lietuvos aukštųjų mokyklų Socialinio darbo programos studentams, siekiant rengti kvalifikuotus specialistus moksliniam ir praktiniam darbui. Vadovėlis pasitarnaus socialinių darbuotojų…

 • Knygų naujienos

  Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų grįžtamoji ir pakartotinė migracija

  Šioje knygoje nagrinėjamos Lietuvos gyventojų grįžtamosios ir pakartotinės migracijos tendencijos (mastas, struktūra) ir jas skatinantys bei ribojantys veiksniai. Vadovaujantis žmogiškojo kapitalo požiūriu siekiama išsiaiškinti, kokias žinias ir įgūdžius išvykusieji įgyja užsienyje ir ar ši patirtis padeda susirasti gerai apmokamą darbą sugrįžus į Lietuvą.  Taip pat analizuojamas valstybės ir žiniasklaidos vaidmuo skatinant grįžusiųjų integraciją Lietuvoje. Paskutiniame skyriuje apibendrinamos svarbiausios tyrimo išvados ir pateikiami pasiūlymai viešajai politikai, pabrėžiant, kad valstybė turėtų suformuoti ir įgyvendinti ne ribotą migracijos politiką, bet šalies žmogiškųjų išteklių politiką.Prekinis ženklas: Vaga

 • Knygų naujienos

  Socialinis palaikymas socialiniame darbe

  Leidinio tikslas – supažindinti socialinio darbo studijų programos studentus su socialinio palaikymo reiškiniu, jo teoriniais pagrindais ir praktinio taikymo aspektais.Atskleidžiamas socialinio palaikymo įvairialypiškumas, aprėpiantis įvairių mokslo krypčių įžvalgas, bei jos svarba socialinio darbo procese. Knyga bus naudinga tiek studentams, tiek šia tema besidomintiems dėstytojams.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Nereikalingas raktas

  Vartydama kūrybingų žmonių biografijas (Friedricho Nietzsche‘s, Pablo Picasso, Käthe Kollwitz, Busterio Keatono ir kt.) Alice Miller tvirtina radusi probėgšmiais pateiktos informacijos, kuri labai svarbi jos tyrinėjimų sričiai. Jose pateikti vaikystės nutikimai atsispindi vėlesniuose tų žmonių kūriniuose, nors patys biografai į tuos pavienius įvykius beveik nekreipia dėmesio. Juos būtų galima palyginti su rastu, bet nepanaudojamu raktų ryšuliu, kurio šeimininkas nežinomas, veikiausiai jau apsigyvenęs kituose namuose ir užmiršęs pamestus raktus.Pasinaudodama rastais raktais Alice Miller atskleidžia stulbinančių sąsajų. Nenuoširdus atleidimas tėvams ir vaikystės kančių išstūmimas tampa emociniais spąstais, žalojančiais žmogaus savastį; neretai taip išauga dvasiškai luoši žmonės. Alice Miller įtikinamai tvirtina, kad pasveikti, atgauti gyvenimo džiaugsmą, kūrybines galias ir taikingumą galima be išankstinių nuostatų žvelgiant į savo vaikystę.Prekinis ženklas: Vaga

 • Knygų naujienos

  Globalusis futbolas

  Emocinga knyga apie globalizaciją, dabartinę civilizaciją, jos prieštaravimus ir konfliktus. Ji prilygsta futbolo rungtynėms – dviejų dalių serialui, kuriame mylima nelogiškai ir iki pamišimo, kuriame už akimirkos sėkmę – vieną pūslės paspyrimą, atleidžiamos visos nuodėmės ir praeities klaidos, kuriame prisiekiama mylėti savus, kokie kreivakojai jie bebūtų.Prekinis ženklas: Eugrimas

 • Knygų naujienos

  Tarp Scilės ir Charibdės: Lietuvos kultūros vertybių transpozicija Antrojo pasaulinio karo metais

  Monografijoje, remiantis Lietuvos ir užsienio šalių archyvuose saugomais dokumentais, istoriografinėmis publikacijomis, nagrinėjamas Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių likimas Antrojo pasaulinio karo metais. Pirmoje knygos dalyje atskleidžiama Lietuvos kultūros vertybių transpozicija, vykdyta pirmosios sovietų okupacijos laikotarpiu, apžvelgiama nacistinės Vokietijos politika okupuotų valstybių kultūros vertybių atžvilgiu, nušviečiamas karo metais nacių vykdytas Lietuvos žydų kultūros vertybių grobimas ir Lietuvos kultūros paveldo saugyklų „valymas“, pateikiami nauji faktai apie Vilniaus valstybinio archyvo dokumentų, sovietų išvežtų į Baltarusiją, grąžinimą į Lietuvą. Antroje dalyje nagrinėjama antinacinės koalicijos šalių politika perkeltų kultūros vertybių atžvilgiu, restitucijos procesas karui pasibaigus bei jo pasekmės Lietuvos kultūros vertybių, atsidūrusių Vakaruose, grąžinimui į tėvynę. Ši knyga yra autoriaus atliekamų Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių, įvairiais…

 • Knygų naujienos

  Darbuotojas organizacijos koordinačių sistemoje: žmogiškojo potencialo vystymo perspektyvos

  Mokslo studiją sudaro 7 skyriai, juose analizuojama organizacijos samprata žmogiškųjų išteklių vystymo aspektu, nagrinėjami naujų darbuotojų socializacijos modeliai ugdant lojalumą organizacijai, komandinio darbo organizavimo klausimai, gvildenamos darbuotojų motyvacijos problemos, apžvelgiamas žmogiškųjų išteklių vystymas organizacijoje, aptariama organizacijos ir darbuotojo sąveika siekiant asmeninės karjeros, veiklos efektyvumo ir jos kokybės matavimų reikšmė žmogiškųjų išteklių vadyboje.Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras