• Knygų naujienos

  Susitikimai. Katalikų tikybos vadovėlis VII klasei

  Vadovėlis atitinka Katalikų tikybos bendrosios programos septintos klasės turinį. Mokomoji medžiaga remiasi tikėjimo šaltiniais ir Bažnyčios dokumentais. Vadovėlyje pateikta informacija skatins mokinių motyvaciją, padės ugdyti kūrybinį ir kritinį mąstymą, spręsti dorines problemas. Vadovėlis dinamiškas, pozityviai teikiantis tikėjimo turinį. Tekstai, užduotys ir vaizdinė medžiaga pritaikyta šio amžiaus tarpsnio mokiniams. Vadovėlis suskirstytas į keturis skyrius. Temų antraštės ir užduočių formuluotės yra tinkamai išskirtos. Kiekvienoje temoje yra sąvokų žodynėlis. Temos pabaigoje – esminių žinių santrauka. Kiekvienos temos pradžioje autoriai kviečia moksleivius ją apsvarstyti remiantis savo patirtimi. Taip autoriai per visas temas išlaiko schemą „Gyvenimas-Tikėjimas-Naujas Gyvenimas“. Daugelyje temų skyrelis „Ar žinote, kad…“ praturtina papildoma medžiaga, kuri gali giliau sudominti ir patraukti moksleivius. Užduotys skatina…

 • Knygų naujienos

  Noriu būti tavo draugas. Katalikų tikybos vadovėlis VIII klasei

  Katalikų tikybos vadovėlis „Noriu būti tavo draugas“ yra skirtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų aštuntos klasės mokiniams ir jų mokytojams kaip darbo priemonė pamokos metu. Vadovėlyje pateikta mokomoji medžiaga padės siekti atnaujintoje Katalikų tikybos bendrojoje programoje pradiniam ir pagrindiniam ugdymui numatytų mokinių pasiekimų, t. y. ugdyti brandžią asmenybę, kurios pasaulėjauta ir pasaulėžiūra paremta amžinosiomis vertybėmis. Vadovėlis yra suskirstytas į keturis skyrius. Kiekvieno skyriaus mokomoji medžiaga yra orientuota į laukiamus mokinių pasiekimus: vertybines nuostatas, gebėjimus, žinias ir supratimą. Ypatingas dėmesys yra kreipiamas į gyvenimo klausimų nagrinėjimą tikėjimo požiūriu, bendravimo ir sutarimo svarbą, Šventojo Rašto ir tikėjimo pažinimą, atsiliepimą į Dievo ir Bažnyčios kvietimą bei dvasinį augimą. Vadovėlyje gausu užduočių, kurios padės ugdyti(s)…

 • Knygų naujienos

  DŽAUGSMAS TIKĖTI. Katalikų tikybos pratybų sąsiuvinis 5 klasei

  Pratybų sąsiuvinis, parengtas pagal 1 klasės vadovėlį, su juo sudaro vieningą komplektą. Pratybos pasižymi įvairumu, teikia medžiagos aktyviai mokinių veiklai. Užduotys yra ugdančios, skatinančios pozityviai ir kritiškai žvelgti į savo tikėjimo bei maldos patirtį. Padeda ne tik įsidėmėti bei įtvirtinti, kas išeita, bet ir pagilinti supratimą bei gebėjimus.Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai

 • Knygų naujienos

  Džiaugsmas tikėti. Katalikų tikybos vadovėlis V klasei

  Vadovėlio medžiaga pritaikyta mokytis vienuolikos ir dvylikos metų amžiaus, skirtingų poreikių ir pasiekimų mokiniams. Medžiaga nukreipta į vaikų gyvenimo patirtį, mąstymo raidos ypatumus. Laikomasi schemos „Gyvenimas – tikėjimas – naujas gyvenimas“.Pirmame skyriuje „Noriu pažinti“ mokiniai kviečiami mąstyti, kas jų gyvenime užima daugiausia laiko, kam laiko lieka mažiau ir kodėl. Svarstoma, kuo svarbus tikėjimas ir malda, ieškoma atsakymų, kas yra tiesa, laimė, gėris ir jų Šaltinis. Aiškinama blogio kilmė, kaip įveikti blogį bendradarbiaujant su Dievu. Aptariamas žmogaus unikalumas, pašaukimo svarba įgyvendinant Dievo misiją pasaulyje.Antrame skyriuje „Šventasis Raštas stiprina ir moko“ pristatoma knygų Knyga – Biblija. Aiškinama, kaip skaityti Šventąjį Raštą, skatinama tikėti ir pasitikėti Dievo Žodžiu, pristatomos Abraomo, Mozės, Saliamono tikėjimo…

 • Knygų naujienos

  Būti su dievu. Katalikų tikybos vadovėlis I klasei

  Tikybos vadovėlis, parengtas pagal atnaujintas Bendrąsias programas, skirtas pradedantiems lankyti mokyklą pirmokams. Vadovėlis skatina geriau pažinti save, pasaulį, tikėjimą, Dievą, ugdo pagarbų santykį su Kūrėju, žmonėmis, supančia aplinka.Pirmame skyriuje „Pasaulis pilnas Dievo dovanų“ mokiniai kviečiami pastebėti, kiek daug aplinkui grožio, kaip reikia saugoti mūsų aplinką ir visą Dievo kūriniją. Klausiama „Kas aš esu?“, „Iš kur pasaulyje atsirado ir blogų dalykų?“, supažindinama su Dievu, kuris yra Švenčiausioji Trejybė, pristatoma angelų sukūrimo ir nuopuolio istorija, žmogaus polinkis ne visada pasirinkti tai, kas gera, taip pat nuodėmės samprata ir jos pasekmė – mirtis.Antrame skyriuje „Noriu draugauti ir bendrauti, atsiliepti mane kviečiančiam Dievui“ svarstoma laimės samprata, buvimo nelaimingu patirtis, Dievo planas išgelbėti žmoniją per…

 • Knygų naujienos

  Esu šaukiamas…Katalikų tikybos vadovėlis IX klasei

  Vadovėlyje pateikiama medžiaga paranki siekti Katalikų tikybos bendrojoje programoje apibrėžtų mokinių pasiekimų, padėti ugdyti(s) žinias, nuostatas, gebėjimus, supratimą. Jis bus vertingas mokiniams ir mokytojams ugdant jaunąją kartą. Vadovėlis suskirstytas į penkis skyrius. Pirmame skyriuje nagrinėjamas žmogaus ypatingumas, unikalumas, panašumas į Dievo paveikslą, apmąstomos svajonės ir galimybės, laisvės ir atsakomybės svarba, sąžinė ir jos ugdymo būdai. Antrame skyriuje apmąstomas žmogaus pašaukimas mylėti ir būti mylimam, skaistumo ir intymumo dovana, Santuokos sakramento svarba, ŽIV ir AIDS problemos. Trečiame skyriuje žmogus pateikiamas kaip socialinė būtybė, priklausantis šeimai ir įvairioms bendruomenėms, apmąstoma draugystės vertė, tradicijų svarba, asmens vieta Bažnyčioje, šventumo siekimas, pristatomi Nauji religiniai judėjimai. Ketvirtame skyriuje svarstoma skurdo ir bado tema, analizuojama mirties…