• Knygų naujienos

  Ar pasirengę rašyti samprotavimo rašinį?

  11–12 klasės mokiniai rengiami rašyti samprotavimo ar literatūrinį rašinį, tačiau kyla sunkumų dėl įvairių priežasčių: mokiniai nesuspėja perskaityti visų kūrinių, literatūrologų straipsnių, jiems trūksta žinių ir pasitikėjimo analizuojant tekstus ar išreiškiant nuomonę.Valstybiniame lietuvių (gimtosios) kalbos egzamine, pasirinkus rašyti samprotavimo rašinį, svarbu parodyti kultūrinę išmonę ir literatūrinį išprusimą, gebėjimą išanalizuoti probleminį klausimą, o pasirinkus literatūrinį rašinį – atskleisti temą analizuojant dviejų autorių kūrybą ir kontekstą (vieną autorių reikia pasirinkti iš trijų, nurodytų prie temos, kitą galima rinktis savo nuožiūra).Šios pratybos gali būti konkreti pagalba mokiniams, besirengiantiems rašyti samprotavimo rašinius, kartojant jau išmoktas literatūros temas ir įgytą papildomą informaciją.Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

 • Knygų naujienos

  Biologija. Vadovėlis XI-XII klasei. Homeostazė ir organizmo valdymas. Žmogaus sveikata

  Tai vienas pirmųjų lietuvių autorių biologijos vadovėlių XI–XII klasei, leidžiamų keturiomis atskiromis knygomis. Pirmosios dvi Homeostazė ir organizmo valdymas. Žmogaus sveikata ir Biologija. Ląstelė – gyvybės pagrindas. Medžiagų apykaita ir pernaša pasirodys 2012 metais, o kitas dvi – Organizmų genetika ir genų inžinerija ir Evoliucija. Ekologija – numatoma išleisti vėliau. Vadovėliai parengti remiantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis (Gamtamokslinis ugdymas) ir Biologijos brandos egzamino programa. Jie skiriami mokiniams, kurie renkasi ir bendrąjį, ir išplėstinį biologijos kursą. Rašydami vadovėlius, autoriai stengėsi aprėpti ne tik visus bendrosiose programose aprašytus pasiekimus, bet ir skirti daugiau dėmesio taikomiesiems ir problemų sprendimo gebėjimams ugdyti. Vadovėliai gausiai iliustruoti kokybiškais paveikslais, nuotraukomis, schemomis, grafikais. Informatyvios iliustracijos ne tik…

 • Knygų naujienos

  Literatūros vadovėlis 11 klasei 2 dalis

  ATNAUJINTAS PAGAL NAUJAS VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS!Šių metų vasario mėnesį Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino naujas istorijos dėstymo 11–12 klasėms programas. Pagal jas istorijos mokytojai turės pradėti dirbti jau nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.„Baltų lankų“ leidykla jau rengia Istorijos vadovėlį 11 klasei, atnaujintą pagal naują programą. Kadangi bus pakeista tik trečdalis ankstesnio vadovėlio teksto, jis laikomas atnaujintu, o ne nauju, kuriam reikėtų ilgos ekspertavimo procedūros. Pirmoji vadovėlio dalis bus pristatyta į mokyklas iki rugsėjo 1 d.Labai atsiprašome mokytojų dėl vėluojančios informacijos apie vadovėlį.TURINYSII dalis1 Realizmas1.1 Realistinis vaizdavimo būdas1.1.1 Realistinis romanas – populiariausias XIX a. žanras1.1.2 Realistinio pasakojimo veikėjų psichologizavimas ir visuomenės kritika1.1.3 Onorė de Balzako romanai1.1.4 Fiodoras Dostojevskis („Nusikaltimas…

 • Knygų naujienos

  Biologija. Vadovėlis XI-XII klasei. Ląstelė – gyvybės pagrindas. Medžiagų apykaita ir pernaša

  Šį vadovėlį sudaro trys dalys: metodologiniai biologijos klausimai, ląstelė – gyvybės pagrindas ir medžiagų apykaita bei pernaša. Nagrinėjant biologijos metodologijos temą, aptariami biologijos mokslo raidos dėsningumai pasaulyje, taip pat skiriama dėmesio Lietuvos mokslininkų indėliui į biologijos mokslo raidą. Mokantis ugdomi biologijos tiriamųjų metodų taikymo gebėjimai, tobulinami saugaus ir atsakingo darbo įgūdžiai atliekant tyrimus, laboratorinius darbus, stebėjimus. Pateikiama žinių apie ląstelę – mažiausią organizmo dalelę, nagrinėjama jos sandara ir aiškinami ląstelėje vykstantys procesai, jų reikšmė organizmo gyvybinei veiklai. Medžiagų apykaitos pernašos tema atskleidžia įvairių organizmų prisitaikymo unikalumą vykstant dujų apykaitai ir medžiagų pernašai. Vadovėlis skiriamas XI–XII klasės mokiniams, kurie turi pakankamai biologijos žinių, todėl turinio neriboja vien įvardytos programos temos. Čia…

 • Knygų naujienos

  Fizika. Vadovėlis XI–XII klasei. Judėjimas ir jėgos

  Skatinti fizikos dalyko patrauklumą – svarbus tiek šalies, tiek užsienio šalių edukologų, mokytojų profesinės veiklos tikslas. Atsiliepiant į šį iššūkį, parengtas naujas vadovėlis Fizika XI klasei, leidžiamas penkiomis knygomis. Pirmosios dvi Judėjimas ir jėgos bei Makrosistemos pasirodys 2012 metais, o kitas tris – Elektra ir magnetizmas, Svyravimai ir bangos, Modernioji fizika ir astronomija – numatoma išleisti vėliau. Vadovėlio paskirtį galima nusakyti teiginiu: mokiniai turi suprasti, kad gyvenime yra fizika, o fizikoje – gyvenimas. Fizikos vadovėlio turinys sudarytas taip, kad mokinys būtų skatinamas pamatyti aplinkos fizikos reiškinius, jais domėtųsi, tyrinėtų ir atrastų jų paaiškinimus. Ši veikla formuoja bendrąsias pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir kitas kompetencijas. Vadovėlis parašytas atsižvelgiant į Fizikos vidurinio ugdymo…

 • Knygų naujienos

  Informacinės technologijos. Pasirenkamasis modulis. Programavimas C++ kalba. Vadovėlis XI–XII klasei

  Vadovėlis XI–XII klasei apima visą turinį, apibrėžtą atnaujintoje Vidurinio ugdymo informacinių technologijų išplėstinio kurso programavimo modulio programoje. Vadovėlis skiriamas XI–XII klasės mokiniams ir tiems, kurie nesimokė programavimo C++ kalba IX–X klasėje. Mokomosios medžiagos, padėsiančios greitai įveikti patirties stygių, yra pakankamai. Pirmasis skyrius parengtas, siekiant išlaikyti medžiagos pateikimo nuoseklumą ir vientisumą. Vadovėlio skyrių ir skyrelių struktūra yra vienoda. Kiekvienas skyrius pradedamas trumpu apibūdinimu, o skyrelis – supažindinimu su pagrindinėmis sąvokomis ir teiginiais. Skyrelio pabaigoje prisimenama, ko buvo mokytasi, pateikiama klausimų ir užduočių. Skyreliai skirstomi į smulkesnes dalis, kurios yra logiškai užbaigtos ir apima tam tikrą, nedidelę skyrelio medžiagos dalį. Vadovėlyje pateikiama ne tik programų fragmentų, bet ir visų programų tekstų. Jie…

 • Knygų naujienos

  Kūno kultūros užduočių sąsiuvinis XI klasei

  5–12 klasėms skirtos kūno kultūros užduotys parengtos vadovaujantis Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosiomis programomis. Kiekvieną sąsiuvinį sudaro virš 100 užduočių pačiomis įvairiausiomis kūno kultūros, sporto ir sveikos gyvensenos temomis: gausu smagių testų, nuotaikingos informacijos apie populiariąsias sporto šakas, olimpinį judėjimą, Lietuvą garsinančius sportininkus, žinių apie netradicinio fizinio aktyvumo sritis, sveiką gyvenseną, įpročio sistemingai judėti formavimą.Leidiniai pasitarnaus siekiant įtvirtinti per pamokas įgytas žinias ir įgūdžius, ugdant mokinių kūrybinį mąstymą, formuojant bendrą supratimą apie sportinę kultūrą. Tai puiki priemonė, suteiksianti papildomos informacijos apie žmogaus sveikatą, ją lemiančius veiksnius, praplėsianti supratimą apie fizinio aktyvumo įtaką gyvenimo trukmei, darbingumui, bendrai savijautai.Prekinis ženklas: Balto Print

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalba. Vadovėlis XI-XII klasėms

  Šis vadovėlis parengtas pagal Bendrąsias programas ir Išsilavinimo standartus XI–XII klasėms, patvirtintus 2002 metais.  Autoriai siekė, kad vadovėlis plėtotų mokinių bendruosius ir dalykinius gebėjimus, padėtų formuoti vertybinių nuostatų sistemą, išmokytų naudotis įvairiomis mokymo(si) strategijomis. Moksleiviai ras nemažai įvairių stilių ir žanrų tekstų (analizuojami ir neverbaliniai tekstai, ir elektroninis diskursas). Meninio stiliaus tekstų vadovėlyje pateikiama tiek, kiek būtina, remiamasi per literatūros pamokas įgyjamomis žiniomis ir nagrinėjamais tekstais. Stengtasi pateikti mokiniams aktualios ir kontekstualios medžiagos, remtasi jų pačių rašytais darbais, mokiniai skatinami juos analizuoti, redaguoti, tobulinti. Yra užduočių dirbti poromis ir grupėmis (taip siekiama ugdyti bendradarbiavimo nuostatą). Individualaus darbo reikalaujančios užduotys sudaro didžiausią užduočių dalį (mokymosi mokytis nuostata). Vadovėlyje svarbi praktinės veiklos…

 • Knygų naujienos

  Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis gimnazijos III klasei, vidurinės mokyklos XI klasei (antroji knyga)

  Vadovėlis „Matematika“ skiriamas gimnazijos III klasės ir vidurinės mokyklos XI klasės mokiniams, pasirinkusiems išplėstinį matematikos mokymosi kursą. Jis sudaro vieningą sistemą su gimnazijos I ir II klasės vadovėliais ir numato ryšį su gimnazijos IV klasės būsimu vadovėliu.Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga.Ilgalaikį matematikos mokymo III gimnazijos klasėje planą rasite čia.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Laikas 11. Istorijos vadovėlis XI klasei 1 dalis

  XI klasei skirtame istorijos vadovėlyje nagrinėjami svarbiausi pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiai iki Didžiosios Prancūzijos revoliucijos bei Abiejų Tautų Respublikos žlugimo. „Skyriaus santraukos“ tezės padeda įsisavinti išeitą medžiagą. „Metode“ rasite siūlymų bei patarimų specifiniams istoriniams gebėjimams ugdyti. Savikontrolei skirtas užduočių blokas „Ruošiuosi egzaminams“.Prekinis ženklas: Briedis