• Knygų naujienos

  Lietuvių literatūros konspektas abiturientui. Rašytojų gyvenimas ir kūryba. Kontekstai

  Lietuvių literatūros konspektas abiturientui skirtas 11-12 klasės mokiniams. Jame glaustai pristatomi Lietuvos rašytojai, įtraukti į Vidurinio ugdymo bendrųjų programų literatūrinio (kultūrinio) ugdymo išplėstinio kurso turinį.Aptariami svarbiausi rašytojo kūrybinės aplinkos ir kultūrinio konteksto bruožai, biografijos faktai, būdingiausios kūrybos ypatybės, pateikiama literatūros tekstų su klausimais. Siekiama pabrėžti bendrus skirtingų autorių kūrybos motyvus, problemas ir taip išryškinti literatūros istorijoje pasikartojančias temines gijas, pavyzdžiui: žmogaus ir pasaulio prieštaringumas, įsipareigojimas tėvynei ir visuomenei, tautinės tapatybės kūrimas ir įtvirtinimas, miestas kaip atminties ir vaizduotės šaltinis, gyvybės vertė ir nuvertinimas ir panašiai. Temų sąrašas pateikiamas konspekto pabaigoje. Lentelė atkreips dėmesį į konkrečius kūrinius, kurie svarbūs vienai ar kitai temai atskleisti.Konspektas sudarytas remiantis ”Baltų lankų” leidyklos išleistais literatūros…

 • Knygų naujienos

  Gaublys. Visuomeninė geografija. Geografijos vadovėlis XI-XII klasei

  „Gamtinė geografija“ ir „Visuomeninė geografija“ yra geografijos baigiamosios mokymosi pakopos vadovėliai. Jie įrėmina pagrindinėje mokykloje įgytas geografijos žinias ir artina mokinį prie geografijos egzamino. Mokytojų patirtis rodo, kad nemažai jų vyresnėse klasėse geografijos mokymą tiesiogiai sieja su pasirengimu geografijos egzaminui.Vadovėlis parengtas pagal Vidurinio ugdymo geografijos bendrųjų programų projektą, kuris geografijos mokytojams buvo pateiktas daugiau kaip prieš metus. Mokymo turinys taip pat derintas su Geografijos valstybinio egzamino jau patvirtinta programa.Prekinis ženklas: Didakta

 • Knygų naujienos

  Asmenybės ir datos

  Istorijos neįsivaizduojame be datų ir istorinių asmenybių: čia pat iškyla Periklis ir jo demokratija, Aleksandras Makedonietis ir helenizmas, Kristupas Kolumbas ir jo atrastasis naujasis žemynas Amerika, Mahometas ir islamas, Mindaugas ir Lietuvos valstybės atsiradimas, Vytautas Didysis ir Lietuvos galybė, Vincas Kudirka ir lietuvių tautiškumo prisikėlimo aidai, ir visi kiti istorijai bei mums svarbūs asmenys, be kurių nebūtų šiandienos. Pasitikrinti savo žinias bei gebėjimus, suvokti asmenybes ir jų vaidmenį žmonijos istorijoje bei pagrindines datas Jums padės specialiai iš ankstesnių metų istorijos brandos egzaminų atrinktos ir leidinio II dalyje pateiktos užduotys.Prekinis ženklas: Versus aureus

 • Knygų naujienos

  Istorijos vadovėlis XII klasei. 1 dalis

  Istorijos vadovėliai XI ir XII klasėms – puiki priemonė pakartoti ir pagilinti visą mokyklinį istorijos kursą, ugdyti mokinių gebėjimą dirbti su įvairiais istorijos šaltiniais, žemėlapiais, iliustracijomis, lavinti savarankiško darbo su tekstu ir užduotimis įgūdžius. Jie padės geriau pasiruošti valstybiniam ir mokykliniam istorijos egzaminui. „Istorijos vadovėlis 12 klasei“ – integruotas Lietuvos ir pasaulio istorijos vadovėlis, skirtas mokytis istorijos išplėstiniu kursu. Dviejose vadovėlio dalyse pateikiama žmonijos istorija nuo XVIII a. pabaigos iki mūsų laikų. Pirmoji dalis apima laikotarpį nuo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos iki XX a. tarpukario, antroji – Antrojo pasaulinio karo ir pokario metus bei Lietuvos istoriją nuo valstybės atkūrimo iki šių dienų. Kiekvieną temą sudaro pagrindinis tekstas, keletas rašytinių ir vaizdinių…

 • Knygų naujienos

  Lietuvių literatūros testai XI-XII klasėms

  Pagal privalomųjų autorių kūrybą parengti testai padės pasiruošti egzaminui.Apžvalginiai-apibendrinamieji lietuvių literatūros testai skirti padėti mokiniams įtvirtinti literatūrologijos sąvokas, mokytis kryptingai ir nuosekliai plėtoti literatūrinio rašinio temą, remtis kontekstu.Jie tinka tam tikram kursui pakartoti ar apibendrinti, pvz., epochai, vieno kurio konkretaus autoriaus kūrybai ir pan.Šis testų sąsiuvinis pradedamas nuo Renesanso epochos autorių ir jų kūrinių aptarimo, baigiamas Romantizmu. Klausimai formuluojami  taip, kad mokiniai nuosekliai prisimintų epochų bruožus, gebėtų susieti nagrinėjamų rašytojų gyvenimo ir kūrybos aspektus. Po testų klausimų pateikiama samprotavimo ir literatūrinio rašinio temų, susijusių su konkretaus autoriaus kūrybos problematika.Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

 • Knygų naujienos

  Matematika. Prieš egzaminą

  Šis leidinys skiriamas XI–XII (gimnazijos III–IV) klasės mokiniams, kurie rengiasi laikyti valstybinį matematikos brandos egzaminą, taip pat matematikos mokytojams, dirbantiems pagal vidurinio ugdymo bendrąją programą.Knygos turinys apima keturias veiklos sritis:1) skaičius, skaičiavimus, reiškinius; lygtis, nelygybes ir jų sistemas;2) geometriją;3) funkcijas ir analizės pradmenis;4) kombinatoriką, tikimybes ir statistiką. Knygoje pateikiama egzamino reikalavimus atitinkanti mokomoji medžiaga ir matematikos valstybinio brandos egzamino pavyzdinės užduotys.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Spektras 9. Fizikos vadovėlis IX klasei 1 dalis

  Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas parengtas naujos kartos fizikos vadovėlis. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus. Daug iliustracijų. Gana „sausą“ fizikos kursą mėginama pateikti įdomiau ir suprantamiau. Publikuojama nemažai praktinių darbų scenarijų, laboratorinių darbų ir uždavinių sprendimo pavyzdžių, kurie padės mokiniams geriau suprasti formulių taikymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga apibendrinama, siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Literatūros chrestomatija XII klasei. 1 dalis

  Ši Literatūros chrestomatija 12 klasei I dalis yra susijusi su Baltų lankų leidžiamu literatūros vadovėliu. Čia spausdinami į vadovėlį netilpę privalomų ir kontekstinių autorių kūriniai, nurodyti Lietuvių kalbos bendrojoje programoje.Chrestomatijoje taip pat publikuojamos ištraukos iš kultūros ar literatūros istorijos tyrinėjimų, literatūros kritikos straipsnių bei kai kurių aptariamų tekstų interpretacijos. Kelių į programą neįtrauktų autorių kūriniai ar jų ištraukos chrestomatijoje atsirado dėl to, kad, vadovėlio rengėjų nuomone, jie būtini svarstant programoje nurodytas temas: praplečia akiratį, formuoja visuminį aptariamos epochos literatūros ir kultūros vaizdą.Publikuojamus tekstus lydintys klausimai suderinti su vadovėlio užduotimis ir klausimais.Šia chrestomatija mokiniai galės naudotis ir savarankiškai rinkdamiesi nagrinėti kūrinius, gilindamiesi į paskirų literatūros ir kultūros krypčių bei epochų savitumą.Prekinis ženklas: Baltos Lankos

 • Knygų naujienos

  Filosofija: žmogus. Vadovėlis XII klasei

  J. Baranovos ir T. Sodeikos vadovėlis FILOSOFIJA: ŽMOGUS XII klasei parengtas pagal šiuo metu galiojančią filosofijos, kaip pasirenkamosios socialinio ugdymo disciplinos, programą. Nuo ankstesnio Filosofijos vadovėlio jis skiriasi didesniu pritaikomumu mokyklos reikmėms. Čia labiau atsižvelgiama į mokinių amžių ir jų galimybes suvokti pateikiamą medžiagą. Todėl naujojo vadovėlio struktūra yra kitokia. Atsisakyta sunkesnių temų, bet palikta ta pati konceptuali prielaida – vadovėlyje fenomenologiškai aptariami pagrindiniai žmogaus fenomenai. Taip pat laikomasi mokykloms jau patvirtintos konceptualios iš Imanuelio Kanto perimtos filosofinės antropologijos nuostatos: filosofijos vadovėlis mokinius turi skatinti mąstyti apie fundamentaliuosius žmogų atskleidžiančius veiklos aspektus – darbą, žaidimą, kovą, mirtį, tikėjimą, meilę, kūrybą. Vadovėlis skatina analizuoti žmogui suteiktas kūrybines galias. Svarstoma grožio santykis…