• Knygų naujienos

  Žemė 7. Geografijos atlasas VII klasei

  Atlaso turinys suderintas su vadovėliu VII klasei „Žemė“.Pateikiami pasaulio, Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos gamtiniai, politiniai bei teminiai žemėlapiai. Paskutiniuose atlaso puslapiuose – išsami pasaulio vietovardžių rodyklė.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Konstrukcinės medžiagos. Technologijų vadovėlis VII–X klasei (serija „Šok“)

  Vadovėliai KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS ir MITYBA sudaro vieną komplektą su 2010 metais jau išleistas ELEKTRONIKOS ir TEKSTILĖS vadovėliais VII–X klasei.Jie skirti ne tik pagrindinei mokyklai, bet ir gimnazijų I bei II klasei. Būtent šioms klasėms skirti abiejų vadovėlių skyriai Gaminių dizainas ir Darbo pasaulis ir profesijos.Čia mokiniai sužinos apie ūkio šakas, profesijas, darbo organizavimo principus ir t. t. Be to, vadovėliuose pateiktus projektinius darbus mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių gabumus, gali paskirti ne tik VII–VIII klasės, bet ir IX–X klasės mokiniams. Be to, vadovėliuose aprašyti prietaisai, įrankiai, apie kuriuos mokomasi jau VII ir VIII klasėje, yra aktualūs ir devintokams bei dešimtokams, nes orientuoja mokinius į amatininkišką ir pramoninę veiklą, t. y. į tai, ką kai…

 • Knygų naujienos

  Spektras 7. Fizikos vadovėlis VII klasei

  Naujos kartos fizikos vadovėlis VII klasei, kurio autoriai – patyrę fizikos mokytojai praktikai ir mokslininkai. Vadovėlio turinys atitinka nusistovėjusią fizikos dėstymo pagrindinėje mokykloje tradiciją, tačiau mokomoji medžiaga pateikta naujoviškiau ir vaizdžiau. Pagrindinį tekstą pagyvina pavyzdžiai iš artimiausios aplinkos ir vaizdžios iliustracijos. Publikuojama nemažai praktinių darbų scenarijų. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga apibendrinama, mokiniui siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Susitikimai. Katalikų tikybos vadovėlis VII klasei

  Vadovėlis atitinka Katalikų tikybos bendrosios programos septintos klasės turinį. Mokomoji medžiaga remiasi tikėjimo šaltiniais ir Bažnyčios dokumentais. Vadovėlyje pateikta informacija skatins mokinių motyvaciją, padės ugdyti kūrybinį ir kritinį mąstymą, spręsti dorines problemas. Vadovėlis dinamiškas, pozityviai teikiantis tikėjimo turinį. Tekstai, užduotys ir vaizdinė medžiaga pritaikyta šio amžiaus tarpsnio mokiniams. Vadovėlis suskirstytas į keturis skyrius. Temų antraštės ir užduočių formuluotės yra tinkamai išskirtos. Kiekvienoje temoje yra sąvokų žodynėlis. Temos pabaigoje – esminių žinių santrauka. Kiekvienos temos pradžioje autoriai kviečia moksleivius ją apsvarstyti remiantis savo patirtimi. Taip autoriai per visas temas išlaiko schemą „Gyvenimas-Tikėjimas-Naujas Gyvenimas“. Daugelyje temų skyrelis „Ar žinote, kad…“ praturtina papildoma medžiaga, kuri gali giliau sudominti ir patraukti moksleivius. Užduotys skatina…

 • Knygų naujienos

  Senovės istorija VII klasei

  Tai naujas, modernus vadovėlis 7 klasei, parengtas atsižvelgiant į Bendrąsias programas, pedagogų pageidavimus ir naujas idėjas. Leidinyje gausu žemėlapių ir iliustracijų, įvairaus pobūdžio istorinių šaltinių. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduota 2006-03-17 Nr. 46. Vadovėlis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus.Prekinis ženklas: Kronta

 • Knygų naujienos

  Projektų mozaika. Informacinės technologijos VII-VIII klasei. 1-oji knyga

  ŠOK serijos informacinių technologijų vadovėlis VII–VIII klasei, sistemingai derantis su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais.Vadovėlio medžiaga pateikiama projektų rengimo metodu – naujų dalykų vaikai mokosi atlikdami praktinius darbus. Naujos sąvokos ir teorija aiškinama tada, kai jų prireikia konkrečiam darbui atlikti. Perteikiant žinias, remiamasi jau įgyta vaikų patirtimi ir praktiniais įgūdžiais. Aprašomų projektų temos siejamos su mokinių gyvenimu, jų aplinka, interesais. Vadovėlyje yra ir integruotų projektų – jais galės pasinaudoti lietuvių kalbos, geografijos, matematikos, fizikos, technologijų, rusų kalbos ir kitų dalykų mokytojai. Keturių vadovėlio skyrių („Informacija kompiuteryje“, „Skaičiuoklė“, „Tekstų rengimas kompiuteriu“, „Pateiktys ir pristatymai“) medžiagą papildo du pratybų sąsiuviniai. Juose mokiniai ir mokytojai kiekvienai temai ras naujų užduočių, projektų idėjų, darbų įsivertinimo pavyzdžių.…

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalba VII klasei. 1-oji knyga

  Lietuvių kalbos vadovėlisVII klasei parengtas atsižvelgiant į 2007 m. gegužės 23 d. paskelbtą Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektą. Nuo anksčiau išleistų vadovėlių naujasis savo struktūra skiriasi gerokai: kiekvienos temos teoriniai dalykai formuluojami labai glaustai, duodamas mažiausias skaičius pratimų, orientuotų į konkrečios temos išsilavinimo standartų nuostatas, o tema apibendrinama pateikiant lenteles ir schemas, kurias mokiniai skatinami analizuoti, daryti išvadas, sugalvoti pavyzdžių pagal analogijas ir pan.Vadovėlio branduoliu laikomas morfologijos skyrius (aiškinantis kalbos dalis drauge aptariami ir jų junglumo ypatumai — sintaksės vartosenos bruožai). Nauja tai, kad septintoje klasėje siūloma nagrinėti visas kalbos dalis (skaitvardį, įvardį, prieveiksmį, dalelytę, taip pat neasmenuojamąsias veiksmažodžio formas — dalyvį, pusdalyvį, padalyvį).Nauja yra ir tai, kad VII klasėje…

 • Knygų naujienos

  Naujasis Kodėlčius. Informacinės technologijos 7-8 klasei

  Tai vadovėlio „Kodėlčius. Informacinės technologijos 7–8 klasei“. pataisytas ir papildytas leidimas atsižvelgus į atnaujintą Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų informacinių technologijų programą. Vadovėlis yra atvartų struktūros: vienai temai paprastai skiriamas vienas atvartas. Mokomoji medžiaga dėstoma glaustai, kiekviena tema skirta konkrečiam darbui sukurti. Pagrindinis dėmesys skiriamas ne įrankiams, bet būdams, kaip gali būti siekiama tikslo. Pasirinkta mokomosios medžiagos pateikimo forma – dialogai. Būtent klausimų ir atsakymų forma leidžia ne tik eiti link siekiamo tikslo, bet ir aptarti kitus variantus, pasiaiškinti, kodėl jie nepriimtini ar kas nutiktų (ar pasikistų), pasirinkus juos.Naujoje vadovėlio laidoje nebėra kompiuterinio konstravimo („Imagine Logo“) skyriaus (kompiuteriniam konstravimui išleista atskira mokomoji knyga J. Aušraitė A. Žandaris „Kodėlčius moko(si) Imagine Logo“),…