• Knygų naujienos

  PRIMA B1. Deutsch für Jugendliche. Band 5. Vokiečių kalba. Vadovėlis X klasei. Penktieji mokymo metai

  Vadovėlis „Prima 5“ yra tęstinis serijos vadovėlis penktiems mokymo metams. Jis tikslingai orientuotas į vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymo specifiką: metodus, valandų skaičių, moksleivių amžių, interesus. Į šį vadovėlį įtrauktas nacionalinis turinys, atsižvelgiama į lietuvišką specifiką: kultūrą, kalbą, sunkumus mokantis vokiečių kalbos. Vadovėlio metodinė koncepcija šiuolaikiška ir patraukli. Pateikiama medžiaga atitinka Bendrosiose programose numatytas dalyko turinio apimtis. Vadovėlio medžiaga suskirstyta i 22 skyrius ir 7 treniruoklius (Training) pasitikrinti žinioms pagal Zertifikat Deutsch formatą. Kiekvieno skyriaus pradžioje suformuluojami tikslūs uždaviniai, numatoma, kaip mokiniai mokysis, kaip parodys, ko išmoko. Taip pat pateikiamos užduotys pagal Europos kalbų aplanką. Vadovėlis apima šias temas: Garsūs žmonės, Profesijos, Svajonės ir norai, Šeima, Butas, Ateitis,…

 • Knygų naujienos

  Prasmės ieškojimai ir atradimai. Etikos vadovėlis X klasei

  Naujojo etikos vadovėlio 10 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo, Dialoginis bendravimas: Aš – Tu, Socialiniai santykiai: Aš – Mes, Santykis su pasauliu: Aš – Tai.Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią struktūrą: I – Norime sužinoti (mokinius motyvuojanti įžanga) II – Nagrinėjame (mąstyti skatinantis temos plėtojimas); III – Išvados ir apibendrinimai (refleksiją skatinanti pabaiga). Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.Sistemingumo ir koncentriškumo principais suskirstytas vadovėlio turinys yra logiškas ir konkretus, leidžiantis mokiniams ieškoti atsakymų į asmenybės…

 • Knygų naujienos

  Filosofinė etika: aš ir tai. Vadovėlis X–XI klasėms

  Šiuo metu mokyklose naudojamas J. Baranovos filosofinės etikos pamokoms skirtas etikos vadovėlis Filosofinė etika: aš ir tu X–XI klasėms apima du programos aspektus: Aš irTu ir Aš ir Mes. Šis naujas J. Baranovos ir T. Sodeikos vadovėlis FILOSOFINĖ ETIKA: AŠ IR TAI  X–XI klasėms apima du likusius aspektus: Aš ir Aš ir Aš ir Tai. Taigi filosofinės etikos aspektu aprėpiami visi keturi programos aspektai. Poskyrį Aš ir Aš atskleidžia trys pirmosios vadovėlio temos: „Aš ir mano kūnas“, „Kūnas ir siela“, „Asmuo“. Vadovėlis vertybiškai postuluoja asmenišką, kūrybinį požiūrį į save ir į savo asmenį. Postuluojamas asmens beribiškumas ir galimybė save sukurti. Aspektas Aš ir Tai rėpia asmens apmąstymus susidūrus su jį pranokstančiomis pasaulio…

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalba. Vadovėlis X klasei. Pirmoji knyga

  Lietuvių kalbos vadovėlis X klasei parengtas pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008 m.) derinant geriausias lietuvių kalbos vadovėlių tradicijas ir šiuolaikines ugdymo tendencijas: nuosekliai baigiama dėstyti visa būtiniausia pagrindinio ugdymo teorinė informacija, siūlomi įvairūs mokymo metodai ir mokymosi būdai, skirtingų lygmenų užduotys nevienodo pasirengimo mokiniams, kiekvienoje pamokoje numatomos mokymosi vertinimo ir įsivertinimo galimybės. Vadovėlio pabaigoje nuosekliai ir išsamiai apibendrinama pagrindinio ugdymo programa, rengiamasi lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (PUPP). Vadovėlis – natūrali tų pačių autorių parengto IX klasės vadovėlio tąsa, todėl pasirinkta panaši jo sandara: vadovėlį sudaro tolygios apimties teminiai skyriai, kurių kiekvienas gali būti suprantamas kaip savarankiškas modulis ir kaip medžiaga integruotiems mokymo ciklams sudaryti. Taigi…

 • Knygų naujienos

  Samprotavimas kaip žodžio laisvė. Patarimai ir užduotys IX-XII klasių mokiniams

  Nors daugumai mokinių atrodytų, kad samprotaujamasis rašinys yra laisvesnė forma nei literatūrinis rašinys, visgi samprotavimui būtini ne ką menkesni gebėjimai nei literatūriniam rašiniui.Kuo pagrįsti asmeninę poziciją, kaip dėstyti mintis, kad skaitytojas galėtų matyti samprotavimo eigą. Kokią informaciją suteikti, o gal nutylėti, palikti potekstėje. Svarstymo laisvė, komentavimo įžvalga, vertinimas, interpretacija, kontekstų ir tekstų analizė, lyginimas, leidžiantis sustiprinti savo mintis ir poziciją. Kaip įtikinti skaitytoją?Saviraiškos laisvei būtinas ir rašymo laisvumas, taigi gebėjimas ne tik laisvai mąstyti, bet ir laisvai vartoti kalbą – mokėti ja mąstyti, kalbėti ir rašyti be klaidų ir rišliai. Vadinasi, tai ir lingvistinio, ir kultūrinio raštingumo dermė.Samprotaujamasis rašinys – iššūkis mokiniui: tai jo asmenybės, žinių, raštingumo atspindys.Žodžio laisvė yra…

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalba. Vadovėlis IX–X klasei. I knyga. Skaitau

  Naujas lietuvių kalbos vadovėlio 9–10 klasėms keturių knygų (SKAITAU, RAŠAU, KALBU, PRIEDAI) komplektas sąlygiškai suskirstytas į tris temines dalis: SKAITAU, RAŠAU, KALBU. Atskirą, ketvirtą, dalį sudaro PRIEDAI – kiekvienos pamokos parankinė knyga, kurioje pateikiamos rašybos, skyrybos, kirčiavimo taisyklės, gramatikos, leksikos normos, teksto redagavimo, morfologijos, sintaksės ir kt. lentelės, schemos.Visos trys dalys pradedamos kartojimu ir baigiamos apibendrinimu, todėl mokytojas gali pradėti dirbti nuo tos dalies, kuri jam priimtinesnė. Visą komplektą sudaro šie leidiniai:1. Lietuvių kalbos vadovėlis 9–10 klasėms (4 knygos).2. Mokinio sąsiuvinis 9–10 klasėms (3 knygos).3. Mokytojo knyga 9–10 klasėms (planuojama išleisti 2011 m. gruodžio mėn.). Vadovėlyje pateikiama teorinė medžiaga, tekstai (tai ir iliustracinė medžiaga teorinėms sąvokoms bei medžiagai paaiškinti, ir medžiaga užduotims…

 • Knygų naujienos

  Fizika X klasei

  Vadovėlį sudaro turinys, VII–IX klasių fizikos kurso pagrindiniai fizikiniai dydžiai ir dėsniai, skirsniais paskirstyta mokomoji medžiaga, užduočių atsakymai, dalykinė ir pavardžių rodyklė, literatūros sąrašas, panaudotų iliustracijų šaltiniai.Kurso turinys pradedamas VII–IX klasių fizikos vadovėliuose nagrinėtų pagrindinių fizikinių dydžių ir dėsnių lentele — savotiška praeito kurso santrauka. Mokomoji medžiaga paskirstyta skyriais, o pastarieji — skirsniais (paragrafais). Kiekvieno skyriaus pradžioje yra nuoroda, ko jame bus mokoma — sąrašas reiškinių, sąvokų, dėsnių ir kt. Skyrius pabaigia jų turinio santraukos. Skirsnių turinys sudarytas laikantis tokio nuoseklumo: skirsnio pradžioje paprastai pateikiami fizikinių eksperimentų aprašymai, vėliau — eksperimentų išvados ir teoriniai apibendrinimai bei nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Šis mokomosios medžiagos pateikimo būdas pasirinktas atsižvelgiant į psichologines…