Knygų naujienos

Lietuvių kalba. Vadovėlis X klasei. Pirmoji knyga

Lietuvių kalbos vadovėlis X klasei parengtas pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008 m.) derinant geriausias lietuvių kalbos vadovėlių tradicijas ir šiuolaikines ugdymo tendencijas: nuosekliai baigiama dėstyti visa būtiniausia pagrindinio ugdymo teorinė informacija, siūlomi įvairūs mokymo metodai ir mokymosi būdai, skirtingų lygmenų užduotys nevienodo pasirengimo mokiniams, kiekvienoje pamokoje numatomos mokymosi vertinimo ir įsivertinimo galimybės. Vadovėlio pabaigoje nuosekliai ir išsamiai apibendrinama pagrindinio ugdymo programa, rengiamasi lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (PUPP). Vadovėlis – natūrali tų pačių autorių parengto IX klasės vadovėlio tąsa, todėl pasirinkta panaši jo sandara: vadovėlį sudaro tolygios apimties teminiai skyriai, kurių kiekvienas gali būti suprantamas kaip savarankiškas modulis ir kaip medžiaga integruotiems mokymo ciklams sudaryti. Taigi mokytojams suteikiama galimybė pasirinkti juos pagal mokinių gebėjimus, skaitymo (literatūrinio ir kultūrinio ugdymo) pamokų logiką ir klasei keliamus ugdymo tikslus. Vadovėlio skyriai suskaidyti pamokomis, kurių kiekviena susideda iš trijų svarbiausių etapų: 1) įvadinio, kuriame įvardijami mokymosi uždaviniai ir išsiaiškinama, ką mokiniai žino; 2) mokymosi, kuriame pateikiama ne tik esminė teorinė informacija, bet ir siūlomas jos praktinis taikymas, įgūdžių formavimo ir įtvirtinimo užduotys; 3) apibendrinimo ir/ar įsivertinimo, kuriame aptariama visos pamokos veikla ir sudaroma galimybė mokiniams patiems pasitikrinti, kiek ir ko išmoko, kokią padarė pažangą. Be to, pateikiant mokomąją medžiagą nuosekliai stengtasi atsižvelgti į skirtingus mokinių mokymosi stilius, į šalies ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų išvadas, sieti lietuvių kalbos mokymąsi su kitais mokomaisiais dalykais. Baigdami dešimtą klasę mokiniai laiko lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo egzaminą, todėl labai svarbu išsamiai ir nuosekliai pakartoti ir apibendrinti svarbiausias pagrindinės mokyklos programos žinias ir įtvirtinti gebėjimus. Tam skiriami atskiri vadovėlio apibendrinamieji skyriai. Ruošiantis PUPP tereikia nuosekliai atlikti vadovėlyje siūlomas veiklas ir užduotis, kad egzaminui būtų deramai pasirengta. Prie vadovėlio leidžiamas Papildomų užduočių sąsiuvinis. Šiame leidinyje pateikiama užduočių tiems, kuriems reikia įtvirtinti naujas žinias, ar tiems, kurie nori plėtoti gebėjimus. Mokytojo knygoje siūlomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai, duodama daug naudingos informacijos, kai kurių…
Prekinis ženklas: Šviesa